Tuesday, August 18, 2015

நாடகத்தமிழ் நல்கும் நயமிகுத் தமிழ் மரபு

ehlfj;jkpopy; eakpFj; jkpo; kuG
       jkpo; ,yf;fpaq;fspy; jkpoupd; fhjy;> tPuk;> kfspu; khz;G>,y;ywg; ghq;F> tpUe;Njhk;gy;> ,aw;ifiag; Ngzy; Kjypa tho;tpay; kuGr; nra;jpfs; Vuhskhf mwpaf;fplf;fpd;wd. mj;jF jkpo; kuGr; nra;jpfs; ciueil> ghl;byf;fpaq;fspy; fhzg;gLfpd;w msTf;F ehlf ,yf;fpaq;fspy; mjpfk; fhzf;fpilf;ftpy;iy.
.     jkpo;ehl;by; goq;fhyj;jpypUe;Nj ehlff;fiy rpwg;Gw;wpUe;jpUe;jikiaj;  njhy;fhg;gpak; $Wk; nka;g;ghl;bay; top mwpa KbfpwJ. Mdhy; mit Ngzpg; ghJfhf;fg; glhikahy; mf;fhy ehlf E}y;fs; gw;wp KOikahf ekf;F mwpaf; fpilf;ftpy;iy. kjpthzd; ehlfj;jkpo;E}y;> FzE}y;> nrapw;wpak; Kjypa ehlfE}y;fspd; ngau;fs; kl;LNk ekf;Ff; fpilj;Js;sd. Nrhou;fs; fhyk;tiu muz;kidfspYk;. Nfhapy;fspYk; gs;S FwtQ;rp tif ehlfq;fs; ehl;ba tbtpy; elj;jg;gl;lik fy;ntl;Lr; nra;jpfshy; njupa te;JsJ. gjpndl;lhk; E}w;whz;bw;Fg; gpd;dNu ehlfj;jkpo; %d;whk; jkpoha; Kfpo;j;jJ vdyhk;.
     mt;tifapy; gj;njhd;gjhk; E}w;whz;by; ,yf;fpakha;g; gbg;gjw;Fk; ,ay;Kiwapy; ebg;gjw;Fk;  Vw;wjha; Nguhrpupau; ng.Re;juk;gps;is mtu;fs; Mf;fpj; je;Js;s kNdhd;kzPak; vd;Dk; nra;As; ehlf E}ypy; fhzg;gLk; jkpo; kuGfis cw;wwpe;Jzu;tJ ek; flikahFk;.
     Mq;fpyj;jpy; ypl;ld; gpuG vOjpa kiwtop’ (the secret way) vd;Dk; fijapidj; jOtp vOjg;gl;l ehlfE}yhf ,Ue;jhYk; jkpo; kf;fspd; tho;f;if kuGfis njs;spjpd; czu;j;Jk; tifapy; ,e;E}y; mike;Js;sJ.
      E}y;kuG fUjp  tho;j;J> tzf;fj;Jld;  ehw;nghUs; gaf;Fk; eaj;NjhL ,e;E}y; njhlq;;fg;gl;bUe;jhYk; ,jw;F Ke;ija ehlf E}y;fspy; ,y;yhj mq;fk;> fsk;> fhl;rp vd;Dk; Gjpa gFg;GfSld; xU Gjpa kugpid mikj;J gz;ilj; jkpo;f; fhg;gpa cWg;Gfs; nghjpe;J Mf;fg;gl;Ls;sik Nehf;fw;FupaJ.
    ;jkpoupd; fhjy; tho;f;if> nkhopg;gw;W> ehl;Lg;gw;W> ,aw;ifNahL ,iae;j tho;f;if jkpoupd; tPuk;> tho;tpay; jj;Jtk; Kjypait ; Ritglr; nrhy;yg;gl;Ls;sJ ,e;ehlfE}ypy;;.

nkhopg;gw;W
    
,e;ehlf E}ypd; ghapuk;> E}y; kuG fUjp flTs; tzf;fj;NjhL njhlq;fg;gl;bUe;jhYk; jkpo;j; nja;t tzf;fk; vd;Dk; Gjpa kuG           mike;;;Jsik jkpopd; njhd;ikr; rpwg;ig czu;j;Jtjhf cs;sJ.                                                                   ‘ePuhUq; flYLj;jvdj;njhlq;Fk; mf;fypg;ghtpy;                                                      “mj;jpyf thridNghy; midj;JyFk; ,d;gKw                              vj;jpirAk; Gfo;kzf;f ,Ue;jngUe; jkpozq;Nf vdj; jkpo;$Wk;  ey;Yyfk; KOtJk; jkpo;nkhop gue;J gutp ,Ue;jikg; gjpT             nra;ag;gl;Ls;sJ;. jkpo;j;jhapd; cjpuj;jpypUe;J fpisj;j nkhopfshf        fd;dlk;> njYq;F> kiyahsk;> JS Mfpatw;iwf; Fwpg;gpl;Ls;s       Nguhrpupau; Mupak; cyf tof;nfhope;jpUe;jikiaAk; jkpo; moptpd;wp  ,sikNahL vd;Wk; tpsq;FtijAk;                                                                     Mupak;Nghy; cyftof; fope;njhope;J rpijahTd;                          rPupsikj; jpwk;tpae;J nray;kwe;J tho;j;JJNk vd Fwpg;Gzu;j;jp tho;j;jpAs;sJ rpwg;G.
    
ghz;ba kd;dd; [PtfDila kfs; kNdhd;kzpapd; kztpidr; rpf;fy;fis ikaf;fUj;jhff; nfhz;l fijahf ,Ug;gpDk; tha;g;Gs;s ,lq;fspnyy;yhk;   rq;f ,yf;fpak; Kjyhd  jkpopyf;fpag; ngUikfs; fpsu;j;jpf;     $wg;gl;Ls;sik Nehf;fw;ghyJ.
jkpo; tho;j;J tzf;fg; ghapuj;jpNyNa gj;Jg; ghl;bd; fw;gid tsj;jpid gj;Jg;ghlhjpkdk; gw;wpdhu; gw;WtNuh                           vj;JizAk; nghUl;fpirAk; ,yf;fzkpy; fw;gidNa? vdTk;>
ts;Stu;nra; jpUf;Fwis kWtwed; Fzu;e;Njhu;fs;                 cs;StNuh kDthjp nahUFyj;Jf; nfhUePjp?vd kDthjj;jpid       kWf;Fk; mNj Ntisapy;  jpUf;Fwspd; ePjpAzu;T epkpu;j;jpf; $wg;gl;Ls;sJ.                                                     
       ‘kdq;fiuj;J kyq;nfLf;Fk; thrfj;jpy; khz;Nlhu;fs;                    fdQ;rilnad; WUNtw;wpf; fz;%bf; fjWtNuh?                         vd tUk; ghapu tupfs;  jpUthrfj;jpd; cUf;fj;jpid czu;j;JfpwJ.
    mj;Njhlyy;yhky; ,e;ehlfE}ypd;  fijkhe;ju; $w;wpD}Nl Vwj;jho ,Ugj;ije;J  ,lq;fspy; jpUf;Fws; fUj;Jfs; ifahsg;gl;Ls;sik eak; gag;gjhAs;sd.
     ghz;ba kd;dd; [Ptfd; jd; kfs; kNdhd;kzpapd; kztpid Fwpj;J Nrukd;dd; GUNlhj;jkdplj;jpy; J}J mDg;GtJ gw;wpj;  jd; mikr;rd;    Fbydplk; fUj;Jf; Nfl;Lk;NghJ Fbyd;                                          tpidnjupe; Jiuj;jy; ngupjy> m/J                                    jided; fhw;wNy ahw;wy;’  vdf;Fwpg;gpLtJ                                nrhy;Yjy; ahu;f;Fk; vspa> mupathk;                                    nrhy;ypa tz;zk; nray;                               vd;Dk; Fwspd; nghUs; nghjpe;jJjhNd.
     
kNdhd;kzpapd; Njhop thzpf;Fk; mtspd; fhjyd; eluhrDf;Fk; ,Ue;j         fhjypd; jpz;ikia>                                                       csj;njhL csQ;nrd; nwhd;wpby; gpd;du;                                 tpau;j;jNk nra;ifAk; nkhopAk;  vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu; Nguhrpupau;.         ,J  fz;nzhL fz;zpid Nehf;nfhf;fpd; tha;r;nrhw;fs;            vd;d gaD kpy vd;Dk; jpUf;Fwspd; rhuk;jhNd.                         
;    
kNdhd;kzpiaj; jd;kfd; gyuhkDf;F kzk; Kbj;J muirf;  ifg;gw;w vz;Zk; mikr;rd; Fbyd; #o;r;rpahy; kd;dd; [Ptfd; NruDld; Nghupl;Lj; Njhw;Wj; jd;khdk; ,oe;J jtpf;Fk; epiy>                    
gOnjz;Zk; ke;jpupapd; gf;fj;Js; njt;Nthu;                             vOgJ Nfhb AWk;vd;Dk; Fws; fUj;jhy; czu;j;jg; gl;Ls;sJ.        
 ,J mikr;ru; #jhy; murhs;Nthu; tPo;thu; vd;gij cs;Siwahff;       nfhs;sj; jFk;.      
 [Ptfd; jd;khdk; ,oe;jjhf jd; tho;it Kbj;Jf;nfhs;s vz;Zifapy;  mtidj; Njw;Wk; jsgjp ehuhazDf;F …                                                           

                ‘kapu;ePg;gpd; thohf; ftupkh dd;dhu;                                     capu;ePg;gu; khdk; tupd;   vd;Dk; Fwl;fUj;jika..                        Xu;rpW kapupid ,of;fpDk; khANk ftupkh                                ngUe;jif gpupe;Jk; Cd;Rkf;Fk; ngw;wp                                    kUe;jha; vdf;Nf ,Ue;jNj ehuzh vdf; $WtJ jkpoupd;                    khd czu;tpid ehdpykwpar; nra;tjy;yth?  
     
md;idau; jk; Foe;ijaNuhL nfhQ;rpf; Fyhtp cwf;fk; tuj;            jhyhl;Lg; ghl;L ,irj;j nkhopAk; jkpNo vdgij                                 gioNahu; ngUikAk; fpoikAk; fPu;j;jpAk;                                  kd;dpa md;gpEk; md;idau; ghb                                        epj;jpiu tUtif xj;jWj; JkJ njhl;by;jh yhl;l…”          vd;Dk; [Ptfd; ciuahy;>  jhyhl;by; gz;ilg; ngUikAk; fPu;j;jpAk; czu;j;jg;gl;lFoe;ijfNs vjpu;fhyj;jpy; nkhopg; gw;Wk; tPuKk;      nrwpe;jtu;fshf    cUththu;fs; vd;gJ cs;Siwahf mike;Js;sJ vdyhk;.
    
ehd;fhapuj;J IE}w;W ,uz;L tupfspy; mike;j ,e;ehlf E}ypy;  mWgJf;Fk; Nkw;gl;l gonkhopfs; ,lk; Nehf;fp ,dpikAwf; ifahsg; ngw;Ws;sik Gjpa rpe;jidfisj; J}z;LtdthfTk; cs;sd.
     thzpapd;  fhjYf;Fj; jilNghl;Lj; jhq;fs; $Wk; kzhsidNa       Vw;f Ntz;Lnkd tw;GWj;Jk; thzpapd; ngw;Nwhu; nraiy               KjiyAk; %u;f;fDk; nfhz;lJ tplh vd;Dk; gonkhop nahw;wpa      thzpapd; $w;W> ,d;Wk; kdnkhj;jf; fhjYf;Fj; jilaha; ,Ug;Nghiur; rhLtjhfNt ekf;Fg; gLfpwJ.                                                   mNjNghy; tpUg;gkpy;yhj kzkfid kzf;f ngz;fis tw;GWj;Jk; nraiy   G+itia tsu;j;Jg; G+idf; fPaNth? vd ,e;ehlfj;jpy;         rflu; $WtJ  fpspia tsu;j;Jg; G+idf;Ff; nfhLf;fNth? vdg; ngz;Zupikf;Fr; rhu;ghf mike;j kughu;e;j gonkhopay;yth?  ;.

jkpof;fhjy; nkhopTfs;
      ghz;bad; [Ptfd; kfs; kNdhd;kzp jhd; tpUk;Gk; Nruehl;L        kd;dd; GUNlhj;jkidNa kzf;f tpUk;GtJ> rhjpa Fy NtWghLfs;       fle;j md;gpd; topg;gl;l fhjy; jilfle;J nty;Yk; vdgij     czu;j;JtjhfNt cs;sJ.  
      ,aw;if mofpy; jd;id kwe;J
 ‘jhNk Jwf;fpDk; kwg;gNdh vd;Dsk; kd;dpa xUtiu vd;Dk;; thzpapd;   nkhopT md;iwa jkpo;g; ngz;bu; nfhz;bUe;j fhjypd; cWjpapid     njs;spjpd; tpsf;fg;gl;LsJ.     
   ,e;ehlfE}ypy; tUk; rptfhkp rupjk; vd;Dk; cl;fijg; gFjp>  rpyg;gjpfhuj;jpy; tUk; fhdy;tup Nghd;w Ritahd ghly;fisf; nfhz;lJ. kdnkhj;jf; fhjy; ,izapdupd; Nghuhl;lk;> r%fj;jpd; Gwf;fzpg;G>      re;jpf;Fk; ,lu;fs;> cWjp Fiyahikahy; xd;wpizjy;> vdf; fhjypd;     nkd;ik td;ikfis tz;zKw czu;j;Jtjhf cs;sJ.

ehl;Lg; gw;Wk; tPuKk;:
tQ;rp ehl;lhNuhlhd Nghu; Kidapy; [Ptfd; jdJ tPuu;fSf;F                    me;jzu; tsu;f;Fk; nre;joy; jd;dpYk;                                     ehl;lgp khdKs; %l;ba rpdj;jP                                         md;Nwh thNdhu;f; nfd;WNk ctg;G’    vd ciuf;fpwhd;.
,jpy; me;jzu; tsu;f;Fk; jPapdhy; Mtnjhd;Wkpy;iy. ehl;Lg;gw;Wf;       nfhOe;J tpl;nlupAk; cs;sq;fshNy ehL fhg;ghw;wg;gLk; vd;Dk;        ajhu;j;jk; Gyg;gLfpwJ.
    mNjNghy; jhapDk; jia G+z;l jha;ehl;bw;Fj; jPik tpistpf;fj;     Jzpe;j giftiuf; fz;L nfhjpj;njo Ntz;Lk; vdtUk; [Ptfdpd; $w;W>     ,d;W me;epa KjyPLfSf;F jhuhskak; fhl;Lk; murpayhu; fz;Lk;   thshjpUf;Fk; kz;zpd; ike;ju;fSf;F tpLk; miw$tyy;yth?
Nghu;f;Fwpf; fhaNk Gfopd; fhak; ahu;f;fJ tha;f;Fk;? vdtUk; [Ptfdpd;    $w;W> gz;il kwj;jkpoupd; tPuj;jpid> tUk; jiyKiwf;F czu;j;jp>    ghujpahu; $wpatop faik fz;L nghq;fplTk; nusj;jpuk; gofTk; nra;ahkyh NghFk;?

,aw;ifapd; ,dpa ngw;wpfs;:
,aw;ifapd; gpd;dzpapy; Jyq;fpa ,dpa ngUtho;T tho;e;jtu;fs;   goe;jkpou;fs;.   vq;NfDnkhUG+,iyfdpafg;gby;                                       mq;fq; fjidNa Nehf;fp Nehf;fpj;                                       jq;fh kfpo;r;rpapy; jiyjL khWtd; vdtUk; ,aw;if tpUk;gp eluhrd;     gw;wpa rflu; $w;whYk;> tQ;rpeh ljdpy; ed;nra; ehnldr;                   nre;jkpo; toq;Fe; Njankhd; WsJmjd;                         me;jkpy; ngUtsk; mwpahu; ahNuh?vd tUk; Foyd; $w;whYk; ,aw;if tsj;NjhL $ba ey tho;T tho;e;j goe;jkpou; tho;f;ifapidr; Rl;b       gpd;gw;w mwpTWj;Jtjhf cs;sJ.

jkpoupd; jj;Jt kuG:
     ‘fhyk; vd;gJ fwq;FNghw; Rod;W                                        NkyJfPohf;fPoJNkyh                                                 khw;wpLe; Njhw;w nkd;gJ kwe;jid vd [Ptfdplk; Re;juKdp ciuப;பJ       khw;wk; vd;w xd;iwj; jtpu vy;yhk; khwf;$bait vd;Dk; fhu;y; khu;f;rpd; rpe;jidapd; mbehjkpy;iyah?
,e;ehlfj;jpy; tUk; ep\;lhguu;                                            fUf;nfhz;Ls;s rpid vdtUk; jj;Jt nkhopG                 vspNahiu tijf;Fk; typNahiuf; fz;L thshjpUf;fyhFNkh? ;vd;Dk; rpe;jidia thrpg;ghsDf;Fj; J}z;Ltjhfj;jhNd cs;sJ.
  
  Nkyhff; fijj;jiytp kNdhd;kzpapd; ngaiuNa ,e;ehlfE}Yf;F itj;jpUg;gNj ngz;ikf;Fg; ngUik Nru;f;Fk; xU Gjpa kuGjhNd.


 இவ்வாறு nkhopg;gw;W> ehl;Lg;gw;W> fhjypd; rpwg;G> tPuk;> Kjyhd       jkpoupd; tho;tpay; rhu;e;j  caupa Kw;Nghf;Ff; fUj;Jfis cs;slf;fp mike;Js;s ,e;ehlf E}y; jkpo; ,yf;fpa tuyhw;wpy; ePbj;J epiyj;J            epd;W xU Gjpa jiyKiwia cUthf;Fk; vd;gjpy; rpwpJk; Iakpy;iy 

1 comment:

கரந்தை ஜெயக்குமார் said...

மனோன்மணி நாடக நூல் அறிந்தேன்
நன்றி ஐயா

Post a Comment