Saturday, January 31, 2015

விழைவும் விளைவும்

இயற்கையின் படைப்புகள் எல்லாவற்றையும் நேசிப்போம். ஏற்றம் தரும் மாற்றங்களை யோசிப்போம்.
tpioTk; tpisTk;
r%f khw;wq;fis Kjd;ik Nehf;fkhff; nfhz;Nl ,yf;fpaq;fs; gilf;fg;gl;L tUfpd;wd.
      rq;f fhyk; njhl;L ,d;iwa etPd gilg;Gfs; tiu mt;tf;fhy kf;fspd; tho;f;if> njhopy;> fy;tp> gz;ghL> rKjha mikg;G> murpay;> ,tw;wpd; ,Ug;G. elg;Gg; Nghf;Ffisr; Rl;LtJk;> vl;lNtz;ba ,yf;Ffis ,ak;GtJkhfg; gilf;fg;gl;litNa ,yf;fpaq;fs;
      gilg;ghspfisf; $lf; fzf;fpl;L tplyhk;. mtu;fsJ gilg;Gfspd; vz;zpf;ifia mj;jid Jy;ypakhff; fzf;fpl;Ltpl KbahJ. mjpYk; Clf ntspr;rj;Jf;F tuhj gilg;ghspfisAk; mtu;fsJ gilg;GfisAk; fzf;fplNt KbahJ.
      nghOJ Nghf;F ,yf;fpag; ( ,d;GW ,yf;fpaq;fshk; ) gilg;ghspfisj; jtpu;j;J Mapuf;fzf;fhd gilg;ghspfs;> jhd; thOk; ,k;kz;Zyfr; r%fk; ca;aNt jq;fSila gilg;Gfisr; rpj;jpuk;> ghl;L;> ehlfk;> fl;Liu> rpWfij> neLq;fij > Gjpdk;> kuGf; ftpij> GJf; ftpij> FWq;ftpij> fbjk; vdg; gy;NtW tbtq;fsp;y; gilj;jspj;jpUf;fpwhu;fs;.
      ,d;iwar; #oypy;  ehnlq;Fk; eilngWk; Gj;jff; fhl;rpfspy;> nkhopkhw;W nra;ag;gl;l> gd;nkhop ,yf;fpaq;fs; cs;spl;l jkpopy; cs;s ,yf;fpaq;fs; ,yl;rf;fzf;fhd E}y;fshfg; gy;fpg; ngUfpAs;sikiag; ghu;f;Fk;NghJ ekf;nfy;yhk; ngUikahfNt ,Uf;fpwJ. Xiyr; Rtbfspy; ,Ue;j gz;il ,yf;fpaq;fs; ,d;W FWtl;Lfshf> kpd; E}y;fshf> mkufhtpaq;fshf> mopahj Xtpaq;fshf> moFw tyk;tUk; epiy ,yf;fpathjpfis neQ;R epkpu;j;jr; nra;Js;sJ.
     gpbglhj ngUik xUGwkpUf;fl;Lk;. ,j;jid gilg;GfSk; vjw;fhf? kf;fisg; gz;gLj;jmwk; tsu;f;f rkePjp kyu;j;j kj>,d>rhjp Ngjq;fsw;w rKjhak; cUthf;f.. gaq;fu thjq;fs; ePq;fp mikjp kyu ngz;zpak; kpspu xUikg;ghL Xq;f td;Kiw ePq;f njhopy;tsk; ngUf;fpLk; topKiw czu;j;j vdg; gy khw;wq;fis ekJ ,e;jpar; r%fj;jpy; Vw;gLj;jj;jhNd. Mdhy; tpioTf;Nfw;w tpisr;ry; ,y;iyNa Vd;?

 rpj;ju;fSk;NahfpfSk;                                               rpe;jidapy; QhdpfSk;                                  Gj;jNuhLVRTk;                                                      cj;jku;fhe;jpAk;                                               vj;jidNah cz;ikfis                                             vOjpvOjptr;rhq;f                                                   vy;yhe;jhd;gbr;rPq;f                                                  vd;dgz;zpf; fpopr;rPq;f? 

vd;w gl;Lf;Nfhl;ilahupd; tupfis ,d;iwf;Fk; epidj;Jg; ghu;f;f Ntjidjhd; kpQ;RfpwJ. vjdhy; ,e;epiy? vd;gijr; rpe;jpf;f Ntz;bAs;sJ.
   
   vOgJ tpOf;fhL fpuhkq;fs; epuk;gpa ek; ehl;by;> ,Ugj;njhd;gJ tpOf;fhL vOj;jwpNt ,y;yhj kf;fsplk; ,it Ngha;r; Nrutpy;iy vd;gNj elg;gpay;  cz;ik.
     vOj;jwpT ngwhj ghkuu;fis tpLq;fs;. efuq;fspy; thOk; gbj;jtu;fspy; vj;jid tpOf;fhL r%f mf;fiwNahL E}y;fis thq;fpg; gbf;fpwhu;fs;. md;whl ehl;L elg;Gfis mwpe;J nfhs;s ehNsLfs;$lg; gbf;Fk; gof;fkw;W ,Ug;gtu;fis ,e;j ,yf;fpaq;fs; vg;gb mirf;fg; Nghfpd;wd?
     
    mwpahik ,UspYk; %lek;gpf;iffspYk; %o;fp %r;Rj; jpzwp> fz;lNj fhl;rp nfhz;lNj Nfhyk; vd;W thOk;  kf;fis gilg;Gfs; tpopg;gilr; nra;ahj NghJ gilg;ghspfspd; Kaw;rp tpoYf;fpiwj;j ePuhfty;yth NghfpwJ.
     
     ehl;by; Mapuf;fzf;fhd tpopg;Gzu;T ,af;fq;fs; ,Uf;fpd;wd. khepyk; jOtpa ,yf;fpa mikg;Gfs; E}w;Wf;fzf;fpy; khtl;lk; NjhWk; Gytu;fs;. ftpQu;fs; ngau;fspy; vz;zw;w fofq;fs;> kd;wq;fs;> Nguitfs;> ,yf;fpa mikg;Gfspd; $l;lq;fs; ,aq;fpf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd. .
     
     mit Mz;LNjhWk;> fhyhz;L> jpq;fs; $l;lq;fs; elj;jpg;  gy E}y;fisAk; ntspapl;Lf; nfhz;Ljhd ,Uf;fpd;wd. Mdhy; elg;gnjq;Nf?  efuq;fspy;> xspnts;s muq;Ffspy;> ,yf;fpa MSikau;>murpay;thjpfs; jiyikapy; .. ngUe;jdf;fhuu; Kd;dpiyapy; ( E}iyg; ngw;Wf;nfhs;s) ftpQu;fs;! ( ehYtupf; ftpij vOjptpl;lhNy ftpQu;jhd; ) E}yhrpupau; cwtpdu; gq;Nfw;NghL Kbe;JNghfpd;w rlq;Ffshfj;jhd; ngUk;ghYk; epfo;fpd;wd.
    
    xU ,yl;rk;Ngu; trpf;fpd;w efukhapUe;jhYk; xU E}WNgu; mt;tpohtpy; $bdhy; mJ ngUtpoh. (mtu;fSk; me;efupy; cs;s gy ,yf;fpa mikg;Gfspd; nghWg;ghsu;fshf ,Ug;gu;)  ,g;gb efu;g;Gwj;jpy; ehd;F Rtu;fSf;Fs; ntspaplg;gLk; E}y; fpuhkj;J kf;fisr; nrd;wilfpwjh? mg;gbNa NghdhYk; me;E}y; gbf;fg;gLfpwjh? vd;gij ehk; rpe;jpf;f Ntz;Lk;.
   
    khepy> khtl;l> fpuhkg;Gw E}yfq;fs; ,aq;Ffpd;wd. ,yl;rf;fzf;fhd gy;Jiw E}y;fs; mq;F ,Uf;fpd;wd. mtw;iw vj;jidNgu; gbf;fpwhu;fs;? xU r%f mf;fiwAs;s E}yfuhapUe;jhy; mg;gFjpapy; cs;s rpy nry;te;ju;fisg; Gutyu;fshf;fp> xU gj;J ,UgJ Ngiu cWg;gpdu;fshf;fp itj;jpUg;ghu;          ( tw;GWj;jpj;jhd; ) 

mg;gFjpapy; cau;epiy> Nky;epiyg; gs;sp ,Ue;jhy; khzt cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if rw;Wf; $Ljyhf ,Uf;Fk;. Mdhy; ehs;NjhWk;  E}y;fs; ngw;Wg; gbg;gtu; vz;zpf;if FiwthfNt ,Uf;Fk;. khztu;fs; kjpg;ngz; vLf;fg; ghlE}y;fisg; gbf;fNt Neuk; NghjhjNghJ vq;Nf E}yf E}y;fisg; gbg;gJ?
    
     fy;tp epWtdq;fspy; eilngWk; ,yf;fpa tpohf;fSk; ngw;Nwhu; gq;Nfw;fhj rk;gpujha epfo;TfshfNt ,Uf;fpd;wd.
    
     khw;wk; Ntz;b kz;il fhaf; fhar; rpe;jpj;J vOjpa gilg;Gfs; khw;wk;ngw Ntz;ba ghku kf;fisr; nrd;W milahjNghJ vg;gb r%fk; khWk;?
    
     mg;gbahdhy; E}y;fshy; gad; ,y;iyah? vd;Dk; Nfs;tp vOk;. kpfg;ngupa r%f khw;wq;fSf;Ff; fhuzkhf gy mupa E}y;fs;jhd; ,Ue;jpUf;fpd;wd vd;gjpy; khw;Wf; fUj;jpy;iy. Mdhy; ,d;W gbj;jtu; tPl;by;$l gad;jUk; E}y;fs; ,y;iy. tuNtw;giw. gLf;ifaiw> cz;Zk; miw> fopg;giw> xJq;Fk; miw. nghUs;fisg; gJf;Fk; miw> G+ir nra;tjw;Fk; G+idfs; tsu;g;gjw;Ff; $l miwfs; ,Uf;Fk; tPLfspy; Gj;jf miw vd;W xd;W ,Ug;gjpy;iyNa.
   ,d;iwa ngUk;ghd;ik Nfspf;if Clfq;fSf;F ( rpd;dj;jpiu> tz;zj;jpiu )  kj;jpapy; kf;fis mwpthu;e;j E}y;fisg; gbf;fr; nra;tJ vd;gJ kpfg;ngupa rthyhf cs;sij r%f Mu;tyu;fs; xj;Jf;nfhs;fpwhu;fs;.

,jw;F ehk; vd;d nra;ayhk;.?
    
   E}y;fis tpUk;gp kf;fs; tuhjNghJ kf;fis Nehf;fp E}y;fisf; nfhz;L nry;y Ntz;Lk;.;.  ntspr;rj;jpw;F ntspr;rk; NghLtij tpLj;J ,Uis Nehf;fp tpsf;Nfe;jpr; nry;tJjhNd mwpTilik.
    
   Mk;. fiy ,yf;fpathjpfs; fpuhkq;fis Nehf;fp ntspr;rk; gha;r;r Kay Ntz;Lk;. gbj;jtu;fs;> gzk; gilj;jtu;>murpay; mjpfhuk; fpilj;jtu;fs; kj;jpapy; E}y;fis ntspapl;L> tpku;rpj;J  kypT tpsk;gu ntspr;rj;jhy; kfpo;tij tpl> ve;j mbj;jl;L kf;fSf;fhf E}y;fs; gilf;fg;gl;ldNth> me;j kf;fspilNa me;E}y;fisg;  Goq;f tpl Ntz;Lk;.
    
    vOgJ tpOf;fhL fpuhkq;fSf;Fk; ,g;gbr; nra;tJ ,aYkh? vdj; jpiff;fyhk;. xt;nthU ,yf;fpa mikg;Gk; xt;nthU jpq;fSk; Fiwe;jJ xU xd;wpaj; jiyefupyhtJ xU E}iy mwpKfk; nra;ayhNk.
   
    ek;khy; KbAkh vd;wpUe;jhy; ez;L$lr; rpupf;Fk;. Njbj;Njb E}y;fisg; gjpg;gpj;j c.Nt.rh.topapYk;> jiyapYk; NjhspYk; E}y;fisr; Rke;J fpuhkq;fs; NjhWk; kf;fisg; gbf;fr; nra;j elkhLk; E}yfkhf tpsq;fpa kd;dhu;Fb ,uhkhkpu;jk; nuq;fehjd; guk;giuapy; te;j ek;khy; Kbahnjd;why; NtW ahuhy;jhd; KbAk;?     
   
    kf;fs; $Lk; fpuhkrig> kfspu; Ra cjtpf;FOf; $l;lq;fSf;F fiy ,yf;fpa mikg;Gfs; nry;tJk;> $l;lr; rpwg;G miog;ghsu;fSf;Fg; nghd;dhil Nghu;j;Jtjw;Fg; gjpy; E}y;fisf; toq;Fk; gof;fj;ij cUthf;FjYk; gadspf;Fk;.
    
    E}ypd; fUj;J nghjpe;j vOj;Jfis kf;fNshL Ngrr; nra;a Ntz;Lk;.
    E}ypy; cs;s fUj;Jfisf; fiy tbtpy; fhl;rpg;gLj;jp> E}iy mwpKfk; nra;jhy; me;E}iyg; gbf;Fk; Mu;tk; mjpfupf;Fk;. ( njUf; $j;Jfis elj;jpj;jhNd gz;ila Guhz ,jpfhr E}y;fis ek;khSq;f gug;gp ,Uf;fhq;f) ,d;iwf;Fk;  GJikf; fUj;Jfisg; gug;g> fiy ,yf;fpa mikg;Gfs; ifahSk; rpwg;ghd cj;jp mJjhNd.
    
    E}y;fisg; gilg;gNjhL kl;Lk; flik Kbe;J tpLtjpy;iy. gilj;jtw;iwg; ghkuu;f;Fk; czu;j;jp gad; tpisar; nra;tJk;  gilg;ghspfspd; nghWg;Ng.   
   2 comments:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

கவனிக்கவும் : பதிவில் எழுத்துரு (Font) மாறி உள்ளது ஐயா...

Pavalar Pon.Karuppiah Ponniah said...

Tamil Bamini Unicode ல் தான் அய்யா பதிவிட்டுள்ளேன்.

Post a Comment