Sunday, February 15, 2015

நாம் நாமாக நிற்பது எப்போது?

14.02.2015 அன்று த.மு.எ.க.ச.வின் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மாநாடு நகர்மன்றத்தில் நடைபெற்றது. அம்மாநாட்டில் அன்றே எழுதி அப்போதே இசையமைத்துப் பாடிய இசைப்பாடல் இது.
ehk; ehkhf epw;gnjg;Ngh?
,irg;ghly;: ghtyu; nghd;.fUg;igah GJf;Nfhl;il 9842455343

Mj;Jf;Fs;Ns  ePnuLj;J mf;fiuapy; kznyLj;J                                        md;igajpy; Fiyr;R   
fiyfs;  nrQ;NrhNk ,g;Ngh                              
MWkpy;Ny  ePUkpy;Ny                                                 mjpyhLk;  kPDkpy;Ny                                             Mirg;gl;l ,aw;iftsk;  vd;dhr;R - ml                               mj;jidAk; me;epaKjiy jpd;dhr;R

jd;ddd;N;d jhNddd;dh  jddhN;d jhNddd;dh                          jhdhd  jhNddd;Nd jd;dhNd - jd                          
jddhd jddhd  jd;dhNd

Vupf;Fs;Ns ePnuLj;J   
vq;Fk;ta  ntsatr;R                                             vl;LCU grpag; 
Nghf;fr; nrQ;NrhNk -me;j                                         
Vupf;Fs;Ns ePUkpy;Ny     
VupNahl  fiuAkpy;Ny                                         vq;Fk;ngUk; fl;llkhf epd;dhr;R - ek;k                                 Vu;xoT  nghog;G,g;Ngh kz;zhr;R   
                     -- jd;ddd;Nd

fhl;Lf;Fs;Ns kuk;tsu;j;J
fz;fUj;jh  capu;tsu;j;J                                      fhynky;yhk; kioAk;     
kUe;Jk; fz;NlhNk-me;jf;                                           fhlopQ;R kioAkpy;Ny 
fhaq;fhf;f kUe;Jkpy;Ny                                      fupiaf;ff;Fk; Miyvq;Fk; Mahr;R-,g;gf;                                 fhl;Ltpyq;Fk; CiuNehf;fp te;jhr;R  
                       jd;ddd;Nd

ghiwapy fy;nyLj;J.  
gf;Ftkh rpw;gQ;nrQ;R                                              goq;fhyg; ngUik 
nrhy;yp epd;NdhNk me;jg;                            
ghiwfis xlr;nrLj;Jg;    
gspq;Ffsh khj;jp,g;Ngh                                             gyNgU mjpgjpah Mdhq;f-ehk                                         gs;sj;jpy;glu;e;j Czhq;nfhbahg; NghNdhq;f 
                                                      – jd;ddd;Nd

eQ;irapy gapu;ntisr;R 
ehl;Lf;nfy;yhk; gbase;J                                 
ey;y ney;Yf; 
fsQ;rpakh epd;NdhNk- mjd;                                  
eLTyf;  Fopgwpr;R   
kPj;NjD  vLg;gjhNy                                                 ek;kgrp eLj;njUTy ,g;NghJ - ehk                                     ehkhepf;Fk; neiyik,dpNk  vg;NghJ?  -3


2 comments:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

ஐயா, படிக்க முடியவில்லை... Font மாறி உள்ளது...

Pavalar Pon.Karuppiah Ponniah said...

மாத்திட்டேனே.

Post a Comment